ഇന്ന് തീര്‍ച്ചയായും മഴ പെയ്യും


ഇന്ന് തീര്‍ച്ചയായും മഴ പെയ്യും

അല്ലെങ്കില്‍ എന്തിനാണ്
ഇത്രയധികം
മിസ് കാളുകള്‍


നിനക്ക്


നിനക്ക്
നീയെങ്കിലുമുണ്ട്.

എനിക്കോ ?